બિલાડીનું રસ્તો કાપવો એ દરેક માટે અશુભ નથી, આ વાતો આપે છે ખૂબ જ શુભ સંકેત!

આપણા દેશમાં, શકુન અને અપશકુનની માન્યતા સદીઓથી ચાલી રહી છે. સવારે ઘરની બહાર જતી વખતે ગાય દેખાવી, કોઈ કામ પર જતા પહેલાં છીંક આવવી અથવા બિલાડીઓ રસ્તો કાપે એવી કેટલીક શકુન અને અપશુકનની માન્યતાઓ છે. તેમાંથી કોઈને શુકન તો કોઈને અપશુકન માનવામાં આવે છે. પરંતુ છે. પરંતુ જ્યારે બિલાડી તમારો રસ્તો કાપે છે તો તે […]

Continue Reading